การจัดการขนส่งทางทะเล

ผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือชั้นนำ

ขนส่ง

ทางทะเล

ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ 

ขนส่ง

สินค้าในประเทศ

คลังสินค้า

ฟรีโซน

พิธีการ

ศุลกากร

เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่ตระหนักถึงประโยชน์เหล่านี้ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท วอซวัน โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด โดยเดิมดำเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนออกของหรือ ชิปปิ้ง ดำเนินกิจการในเรื่องของการเป็นตัวแทนรับสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก ดำเนินพิธีการทางศุลกากรให้กับลูกค้า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล, ทางอากาศ, ทางถนน, ทางราง, (การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ) และบริการ LCL สำหรับสินค้าทั่วไป, สินค้าเคมี, สินค้าอันตราย, และโครงการ, โดยเรามีคลังสินค้า บริษัทรถบรรทุก บริษัทพิธีการศุลกากร ฯลฯ เป็นของตนเอง และนอกจากนี้เราให้บริการนำเข้าและส่งออกวัสดุไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่ตระหนักถึงประโยชน์เหล่านี้ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ และการที่เราต้องการอยู่ในระดับแนวหน้าทำให้เราสามารถนำเสนอความเชี่ยวชาญอย่างมากในห่วงโซ่อุปทาน, การดำเนินพิธีการศุลกากร, การขนส่ง, และอุตสาหกรรมคลังสินค้า

บริการของเรา

การจัดการขนส่งทางทะเล

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ ชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความ ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก JCTrans ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่าง ๆ


การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load : FCL) การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้า ในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า ปริมาณมาก


การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์(Less than Container Load : LCL) การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มี ปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่าง ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดี แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญ ในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง แบบประตู สู่ประตู (Door-to-Door)

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ เป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะ เป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการ ดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่บางนากม. 39 นิคมอุตสาหกรรม Frasers Property

การให้บริการคลังสินค้าฟรีโซน

บริษัทเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้า ฟรีโซนอยู่ในเขตปลอดอากร Frasers Property ฟรีเทรดโซนบางนา กม.39 ภายใต้การควบคุม ของกรมศุลกากร ให้บริการรับฝากเก็บ,เป็นศูนย์กระจายสินค้า ,ช่วยพักภาระภาษี ซึ่งลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาฝากในคลังสินค้า ยังไม่ต้องชำระค่าภาษีนำเข้า หากต้องการเบิกใช้ สามารถเบิกบางส่วนได้ เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เบิกออกเท่านั้น อีกทั้งไม่ต้องมีการวางค้ำประกันซึ่งสะดวก และประหยัดต้นทุนในการบริหารได้ ซึ่งคลังสินค้าฟรีโซน จะมีห้องควบคุมอุณหภูมิและอุณหภูมิปกติ คลังสินค้าควบคุมด้วยระบบ IT : VMI (vendor managed inventory)


ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจนี้มีความเติบโตและมั่นคง และรองรับการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และธุรกิจต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ จะได้รับประโยชน์จาก AEC และ EEC เป็นอย่างมาก

ONE STOP SERVICE

Packing the cargo

Arrange export customers clearance and documentation at origin

Arrange transportation from warehouse to Port/Airport

Provide Sea/Air transportation Services to all major Port/Airports

Cooperate with insurance companies to protect your cargo

Prepare export and banking documentation

Send all documents by courier to consignee

Arrange import

customs formality at

destination

Arrange transportation from Port/Airports to warehouse

ผลงาน

ติดต่อเรา

Name
Email
Phone
Contact Type
Message
0 + 0 =
กรุณากรอกคำตอบของคุณ
ฉันรับทราบและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy